• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № 91 от 26.03.2012 г.; № 103 от 26.04.2012 г.  и  № 129 от 17.05.2012 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 559/06.06.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

                                   

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1.1.Незастроен урегулиран  поземлен имот с площ от 940 м2, представляващ УПИ VІ, кв. 49 по ПУП на с. Гурково, /ПИ № 18160.501.601 по кад. карта на с. Гурково/, при начална цена 6 580.00 лв. /шест хиляди петстотин и осемдесет лева/, без ДДС.

1.2.Земеделска земя, трета категория, поземлен имот с площ от 788 м2, представляващ ПИ № 48982.4.10 по кад. карта на с. Царичино/, при начална цена 769.00 лв. /седемстотин шестдесет и девет лева/, без ДДС.

1.3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 9 501 м2, представляващ УПИ І-опитно поле, кв. 45 по ПУП на с. Сенокос /ПИ № 66250.501.27 по кад. карта на с. Сенокос/, при начална цена 66 507.00 лв. /шестдесет и шест хиляди петстотин и седем лева/, без ДДС.

 2. Търгът ще се проведе на 03.07.2012 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

 3. Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 18.06.2012 до 29.06.2012 г. на касата на ОбА - Балчик.

 4. Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 29.06.2012  г.

 5. Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  29.06.2012 г. в Информационния център на Община Балчик.


 За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова