• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Общински съвет - Балчик и Заповед № 560/06.06.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

 

 

            ОБЯВЯВА процедура за отдаване на свободни тротоарни площи общинска собственост по алея "Дамба" и алея "Двореца".

2. Цел на процедурата: Отдаване на тротоарни площи за извършване на търговска дейност съгласно одобрена от Кмета на Община Балчик схема за ползване на тротоарна площ.

2.1. Тротоарна такса в размер на 1 лев за 1 кв.м на ден, без ДДС за търговска дейност и 0.40 лева за 1 кв.м. на ден, без ДДС за детски и развлекателни игри

            3. Условия за участие:

            3.1. Регистрация на кандидатите по Търговския Закон.

3.2. Всеки кандидат има право да участва само за един обект.

            3.3. Всеки кандидат следва да спазва предмета на дейност на отдадената му тротоарна площ съгласно одобрената схема.

            3.4. Кандидатът следва да е коректен платец към Община Балчик.

            С предимство ще се класират търговци с адресна регистрация на територията на Община Балчик, инвалиди и социално слаби.

            4. Документи за участие в класирането:

            4.1. Документ за закупена Заявление - декларация за участие.

            4.2. Посочване на ЕИК за лица регистрирани по реда на Закона за Търговския регистър

            4.3. Декларация в свободен текст, че лицето няма задължения към Община Балчик (проверява се служебно)

            4.4. Декларация в свободен текст, че лицето ще спазва предмета на дейност на отдаденото тротоарно право.

            4.5. Заявление - декларация за участие по образец (Приложение 1)

Закупуване на Заявление - декларация за участие в размер на 2,00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.06.2012г. до 15.06.2012 г. включително на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 20.06.2012г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.            За справки: тел. 7-10-70 -  Димитров