• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
Публикувано на 10.05.2012 г.

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш.№238/27.02.2009г., Решение 885/30.08.2011г. от Протокол 67 и Заповед № 452/08.05.2012 г. на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на паркинг - публична общинска собственост:

1. Паркинг "Морска гара" гр. Балчик с площ от 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 6 721.32 лв., без ДДС.

2. Цел на търга: отдаване под наем на посочения имот съгласно описаното предназначение.

            2.1. Срок на договора - 1(една) година от сключване на договора.

            2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на търговски закон.


Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.05.2012 г. до 23.05.2012 г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 28.05.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

Търгът ще се проведе на 29.05.2012 г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик.  

           

За справки: тел. 7-10-70 - Димитров