• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З А П О В Е Д

№ 391

гр. Балчик,18.04.2012 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изискванията на чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие,  както и с настъпващия летен туристически сезон,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Считано от 15.05.2012 г. до 01.10.2012 г. да се преустанови от всички физически и юридически лица извършването на строителни и монтажни работи в: Курортна зона "Двореца" гр. Балчик;  КК"Албена" и зоната за отдих  в с. Кранево, както и във всички останали територии в Община Балчик попадащи в зона "А", съгласно ЗУЧК. Забранявам достъпа до посочените територии на едрогабаритна строителна техника.

2. Незавършеното строителство в горепосочените територии да бъде спряно до 01.10.2012 г. Строителите и инвеститорите на незавършените обекти задължавам в срок до 20.05.2012 г. да оградят и обезопасят обектитe, да почистят и възстановят уличните настилки, тротоарите, зелените площи към уличната и страничната регулация на имотите, в които е извършвано спряното строителство.

3. Настоящата заповед не се отнася за аварийни, укрепителни и инфраструктурни обекти, за които се издава специално разрешение за работа и за преминаване на едрогабаритна строителна техника с номера на автомобилите и график за извършване на всяка строителна дейност от Кмета на Общината.

4. В срок до 20.05.2012 г. да бъдат изнесени строителните отпадъци от посочените в т. 1 на настоящата заповед територии, като транспортирането им до складовете на физическите и юридическите лица и депото за строителни отпадъци на Община Балчик да се извършва в часовете от 09.00 до 12.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа в работни дни - от понеделник до петък, след получаване на заповед от Кмета на Община Балчик с посочен маршрут и номера на превозните средства.

5. След 15.05.2012 г. в посочените в т. 1 територии, извън дейностите в т. 3 да се извършват довършителни работи вътре в обектите и то само за тези, изпълнили задълженията си, посочени в т. 1 и 2 на настоящата заповед.

6. Доставянето на материали за дейностите, посочени в т. 5 на настоящата заповед в периода от 15.05.2012 г. до 01.10.2012 г. да се извършва в часовете от 09.00 до 12.00 часа и от 16.00 до 18.00 часа в работните дни от понеделник до петък.

7. За периода от 15.05.2012 г. до 01.10.2012 г. забранявам складирането на строителни материали и отпадъци по улици, тротоари и зелени площи - публична общинска собственост.

8. За неспазване разпоредбите на настоящата заповед да се налагат глоби или имуществени санкции по чл. 23 от ЗУЧК в размер на 10 000.00 лв.

Заповедта да бъде връчена на РУ на МВР Балчик; РУ на МВР Албена; ръководител общинско звено за охрана; главния архитект на Община Балчик за вписване при издаване на разрешения за строеж в посочените в т. 1 територии; лицата осъществяващи строителство в посочените в т. 1 територии.

Заповедта да бъде публикувана за уведомяване в два последователни броя на вестник"Балчик".

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Стелиян Железов - заместник кмет на Община Балчик.


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик