• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 и чл. 77 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик , приета с решение № 238/27.02.2009 год., изменена и допълнена с решение № 748/17.02.2011 г.;  решение № 379 от Протокол № 36/24.09.2009 г., решение № 505 от Протокол № 43/29.01.2010 г., решение № 843 по Протокол № 66/27.07.2011 г. и решение № 875 по Протокол № 67/30.08.2011 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 185/21.02.2012 г. на Кмета на Община Балчик

                                              

1. ОБЯВЯВА неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на 56 броя неурегулирани поземлени имоти  в район "Двете чешми", гр. Балчик - частна общинска собственост, съгласно приложението:

2.  Конкурсни условия :

2.1.  Цена - не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;

2.2. В конкурса имот право да участват жители на град Балчик - досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;

2.3. За ползвател се счита лице, което отговаря поне на едно от следнтите условия :

- Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ;

- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;

2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. "Двете чешми";

3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 27.02 до 23.03.2012 г. на Касата на ОбА-Балчик;

4. Депозитът заа участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 26.03.2012 г.; 

5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 26.03.2012 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. "21 септември" № 6;


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова     Приложение

 

                                  Списък на поземлени имоти за продажба чрез конкурс в

                                                         м. "Двете чешми", гр. Балчик

 

              

 

№ по ред

 

№ на имота

 

Площ в м2.

 

АОС

 

 

Цена

/лева/

 

Депозит

/лева/

1

02508.81.21

703

3746/2009

12 270.00

1 227.00

2

02508.81.22

563

3747/2009

9 780.00

978.00

3

02508.81.23

576

3748/2009

10 000.00

1 000.00

4

02508.81.25

552

3750/2009

9 590.00

959.00

5

02508.81.26

525

3751/2009

9 120.00

912.00

6

02508.81.27

685

3752/2009

12 060.00

1 206.00

7

02508.81.28

355

3753/2009

6 170.00

617.00

8

02508.81.30

808

3755/2009

14 110.00

1 411.00

9

02508.81.32

208

3757/2009

3 530.00

353.00

10

02508.81.33

194

3758/2009

3 290.00

329.00

11

02508.81.34

582

3759/2009

10 110.00

1 011.00

12

02508.81.36

462

3761/2009

8 030.00

803.00

13

02508.81.37

299

3762/2009

5 080.00

508.00

14

02508.81.38

485

3703/2009

8 425.00

842.00

15

02508.81.39

356

3704/2009

6 180.00

618.00

16

02508.81.41

522

3706/2009

9 070.00

907.00

17

02508.81.42

398

3744/2009

6 760.00

676.00

18

02508.81.43

281

3742/2009

4 917.50

492.00

19

02508.81.50

359

3708/2009

6 282.50

628.00

20

02508.81.51

716

3709/2009

12 530.00

1 253.00

21

02508.81.52

306

3730/2009

5 355.00

535.00

22

02508.81.53

260

3729/2009

4 550.00

455.00

23

02508.81.55

231

3731/2009

4 042.50

404.00

24

02508.81.57

134

3743/2009

2 275.00

227.00

25

02508.81.61

326

3734/2009

5 705.00

570.00

26

02508.81.68

328

3714/2009

5 687.50

568.00

27

02508.81.71

384

3717/2009

6 720.00

672.00

28

02508.81.74

690

3720/2009

12 420.00

1 242.00

29

02508.81.76

401

3806/2009

7 218.00

722.00

30

02508.81.78

471

3808/2009

8 478.00

847.00

31

02508.81.79

521

3809/2009

9 378.00

937.00

32

02508.81.81

428

3765/2009

7 704.00

770.00

33

02508.81.83

475

3767/2009

8 550.00

855.00

34

02508.81.85

640

3769/2009

11 520.00

1 152.00

35

02508.81.86

408

3770/2009

7 440.00

744.00

36

02508.81.87

595

3763/2009

10 850.00

1 085.00

37

02508.81.96

511

3779/2009

9 320.00

932.00

38

02508.81.100

475

4077/2011

8 550.00

855.00

39

02508.81.101

345

4113/2011

6 240.00

624.00

40

02508.81.119

621

4094/2011

12 730.50

1 273.00

41

02508.81.136

278

4006/2011

5 700.00

570.00

42

02508.81.137

260

4007/2011

5 330.00

533.00

43

02508.81.138

600

4008/2011

12 300.00

1 230.00

44

02508.81.139

498

4009/2011

10 250.00

1 025.00

45

02508.81.140

513

4010/2011

10 550.00

1 055.00

46

02508.81.141

458

4011/2011

9 400.00

940.00

47

02508.81.147

178

4016/2011

3 650.00

365.00

48

02508.81.149

277

4018/2011

5 700.00

570.00

49

02508.81.153

196

4022/2011

4020.00

402.00

50

02508.81.155

372

4024/2011

7 650.00

765.00

51

02508.81.223

293

4115/2011

5 274.00

527.00

52

02508.81.16

398

4068/2011

7 170.00

717.00

53

02508.81.19

471

4065/2011

8 480.00

848.00

54

02508.52.31

290

4062/2011

5 950.00

595.00

55

02508.52.51

374

4056/2011

7 500.00

750.00

56

02508.81.159

377

4027/2011

7 728.50

773.00