14.02.2012 г.

      Удължава се срокът за представяне /получаване/ на оферти по процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на събития по проект № А10-13-17/21.12.2011 "Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" с 6 /шест/ дни - календарни, считано от днес до 20.02.2012 г.


Краен срок за представяне на оферти - до 12.00 ч. на 20.02.2012 г.

Разглеждане и оценяване на получените оферти - 11.00 часа на 21.02.2012 г.


Прикачени файлове: