Искане "Изграждане на 5 етажна сграда пристройка към същ. хотел, свързано с изменение на ПУП за УПИ I, УПИ IV и УПИ V, кв. 242, с.Кранево, общ.Балчик, с цел обединяване и образуване на ново УПИ VII с площ от 13171 кв.м, с отреждане за "Жк" - /за хотел и обществено обслужване/, с възложител: "Стройтранс 2011" ЕООД