• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


                                                                                П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.01.2012 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                                          Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за учредяване възмездно право на строеж в полза на НЕК ЕАД върху части от поземлени имоти общинска собственост.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за одобряване на ПУП - План за застрояване за ПИ № 78639.24.98 по кадастралната карта на с. Църква.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Предложение за упълномощаване кмета на община Балчик да подпише Запис на заповед от община Балчик, в полза на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), обезпечаваща авансово плащане по Договор № DIR-51011119-C015 от 21.12.2011 г., и сключено към него Споразумение за подготовка на инвестиционен проект за изпълнението на проект „Рехабилитиране на ПСОВ - Албена, община Балчик".
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "МАРИНОВ" ЕООД.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Балчик през 2012 година.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, с идентификатор № 02508.72.98 по кадастралната карта на град Балчик.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, с идентификатор № 02508.69.111 по кадастралната карта на град Балчик.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Предложение за утвърждаване на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУЖВГМЖСВ.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Предложение за вземане на решение за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост (Здравна служба с. Оброчище, Здравна служба с. Сенокос, Здравна служба с. Соколово).
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Предложение за утвърждаване на социални придобивки в за бюджетната 2012 година.
     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение за допълнение на т. 1.3 на Решение 846 по Протокол № 66 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 27.07.2011 година.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Предложение за одобряване на План сметка за 2012 година.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Предложение за промяна Съвета на директорите на АД "ТИХИЯ КЪТ" от квотата на община Балчик.
    Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник
14.  Предложение за промяна Съвета на директорите на "Спа център Балчик" от квотата на община Балчик.
    Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник
15. Предложение за отпускане на финансови помощи.
    Вносител: д-р Маргарита Калинова - общински съветник
16. Разни

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Виктор Лучиянов
Председател
на ОбС-Балчик