• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 08.12.2011 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна за приемане на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Вносител: Росица Пенева - общински съветник

2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет - Балчик.

          Вносител: Атанас Жечев - общински съветник

3. Предложение за избиране на представител от ОбС - Балчик за член на областния съвет за развитие на област Добрич.

          Вносител: Веселин Николов - общински съветник

4. Предложение за определяне представител на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

          Вносител: Росица Пенева - общински съветник


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик