• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

РЕШЕНИЕ 367: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик упълномощава кмета на община Балчик да възложи изготвяне на независима експертна оценка за дружеството "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД. След изготвяне на оценката, същата да бъде внесена в ОбС, с предложение за поемане на дългосрочен дълг.

РЕШЕНИЕ 368:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. от Общински съвет - Балчик и във връзка с постъпило в Община Балчик Заявление с вх. №15-39-2/07.7.2009г., Общински съвет - Балчик, реши:
Изменя т. 2 от Решение № 268 по Протокол № 29/31.3.2009г., както следва: "т.2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 108 192.00лв. /сто и осем хиляди, сто деветдесет и два лева/ за целия имот."
Изменя т.3.2. от същото решение, както следва:
"т.3.2. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, в размер на 108 192.00лв./сто и осем хиляди, сто деветдесет и два лева/ за целия имот." В останалата си част решението остава непроменено.


Стефан Павлов:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК