• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 14 октомври 2011 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Безводица до назначаване на кметски наместник, поради освобождаване на кмета с Решение на ОИК.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

2. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

 3. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство ( 12 населени места), за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

                        Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за сключване на Меморандум за разбирателство между община Балчик и Фондация ЛУМОС.

                        Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на град Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Претоварна станция за твърди битови отпадъци".

                        Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за обявяване на имоти публична общинска собственост - пътища с отпаднало предназначение в стопански двор с. Соколово, за частна общинска собственост.

                        Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за вземане на решение за удължаване продължителността на изпълнение на проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик".

                        Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик