• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20 септември 2011 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор 02508.90.208 в землището на гр. Балчик

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за овъзмездяване чрез дарение Ангел Събев Георгиев и Нела Колева Георгиева, с имот - частна общинска собственост.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Разглеждане заявление от Димитър Атанасов Киров за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Разглеждане заявление от Даниел Николов Димитров за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за освобождаване на Дочка Симеонова Михайлова от поста - член на директорите на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД.

                   Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик