• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

С приемането на "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР" (ПМС №132 от 12 май 2011 г.), досегашния "Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт" се преобразува в "Административен регистър.В "Административен регистър"се съдържат следните данни:

-  административни структури по чл. 38 от Закона за администрацията, както и за тези по чл. 21, 45, чл. 47, ал. 8, чл. 53, чл. 54, ал. 8 и чл. 60 от Закона за администрацията и ръководните им органи;

-  административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;

- незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията;

- обявленията за конкурси за държавни служители.


За да получите желаната информация моля посетете Интернет страницата на Министерски съвет на адрес:

http://iisda.government.bg/