• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 април 2011 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за одобряване отчет на актуализираната общинска "Програма за управление на дейностите по отпадъците в община Балчик".

                       Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане на "Общинска програма за закрила на детето 2011 година".

                       Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за одобряване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2011 - 2015 година.

                       Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за одобряване на Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2011 година.

                      Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за приемане поправки в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

                      Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за сключване на рамков договор за партньорство между община Балчик и община Боксберг/Саксония/ Германия.

                     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за промени в общинската транспортна схема.

                     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Предложение за прекратяване участието на община Балчик в Дружество с ограничена отговорност "СПОРТЕН ЦЕНТЪР - БАЛЧИК".

                     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № 02508.540.230 по кадастралната карта на Балчик.

                     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № 02508.540.229 по кадастралната карта на Балчик.

                    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Одобряване ПУП-План за застрояване на ПИ № 02508.540.21 по кадастралната карта на Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отдаване под наем на част от имоти за поставяне на кафе - автомати, чрез публично оповестен конкурс.

                    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.

                     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Предложение за продажба чрез конкурс на пътища с отпаднало предназначение в бившия стопански двор, град Балчик.

                    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 година.

                    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Предложение за приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари до 31 март 2011 година.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 17. Предложение за определяне на пределни цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от имот - частна общинска собственост на Дирекция за социално подпомагане - Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за попълване състава на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове; Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт; Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и култура.

                  Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС - Балчик

20. Предложение за отмяна на Решение 776 прието по Протокол № 61 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 31.03.2011 година.

                  Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС - Балчик


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик