• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

           Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. за проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл. Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г.Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. „Г. Бенковски" - гр.Балчик" със Заповед №293/14.03.2011г. на Кмета на Община Балчик, предвид произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията, СЕ ВЪЗОБНОВЯВА.

          Съгласно Решение №10/14.04.2011 на Кмета на Община Балчик, публикувано на страницата на Агенцията по обществени поръчки по партида на Община Балчик /партиден №00479, преписка №00479-2011-0003/ и на електронната страница на ДВ, са променени датите на закупуване на документация за участие и получаване на офертите.

           Новите дати са, както следва:

Срок за получаване на документацията за участие: 03.05.2011г.;

Срок за получаване на оферти: 13.05.2011г.

Отваряне на постъпилите оферти: 16.05.2011г.