• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 март 2011 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

          1. Предложение за прекратяване откритата процедура за предоставяне на концесия за строителство - изграждане и експлоатация на сграда - подземен паркинг - гараж.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

          2. Предложение за изменение на Решение 476 от 16.12.2009 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

          3. Предложение за изменение на Решение 377 от 24.09.2009 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

          4. Предложение за изменение на Решение 500 от 29.01.2010 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

          5. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в сградата на "Медицински център 1-Балчик" ЕООД на Районна Здравноосигурителна каса Добрич.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

          6. Предложение за определяне на пределни цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

          7. Предложение за възлагане на Задание за изготвяне на проект на План за опазване и управление на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" и изготвяне на План за опазване и управление на А-ПК "Двореца" град Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за поправка в Решение 384 по Протокол № 36/24.09.2009 година на ОбС - Балчик.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за подновяване на договор за възлагане управление на "Многопрофилна болница за активно лечение - Балчик" ЕООД.

         Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик