ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. 

ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл.Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г.Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул.„Г.Бенковски" - гр. Балчик Преписка № 00479-2011-004 в Регистъра на АОП

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16:00 часа на 04.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: 04.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 11.04.2011 г.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

     - във формат на MS Word : - Указания за участие, Проекто-договорОбразци, Технически спецификации (или всичко)

     - във формат на PDF:          - Указания за участие, Проекто-договор, Образци, Технически спецификации (или всичко)