• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013, финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013г.

ЗА ПРОЕКТ: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: „Д-р Зл.Петков", „Иван Вазов", „Г. Бенковски", „Хр. Ботев" и "Дунав"; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков" и „Г.Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул.„Г.Бенковски" - гр. БалчикПреписка № 00479-2011-003 в Регистъра на АОП

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16:00 часа на 18.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: 18.04.2011 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16:00 часа на 28.04.2011 г.


НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

     - във формат на MS Word : - Указания за участие, Образци, Проекто-договор, Технически спецификации (или всичко)

     - във формат на PDF:          - Указания за участие, Образци, Проекто-договор, Технически спецификации (или всичко)

     - допълнителна информация: Технически проект (големина 46.8 MB)