• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 февруари 2011 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 78639.23.106 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 39459.15.42 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за продажба на общински имот - апартамент в ж.к. "Балик" на Петранка Вълкова, настанена по административен ред.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за изменения и допълнения в Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ "БиБи - Милен Маринов".

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за корекция на Решение 662 по Протокол № 53 от 30.09.2010 година на общински съвет Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за отмяна на Решение 687 по Протокол № 55 от 26.10.2010 година на общински съвет Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Предложение за приемане Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Балчик през 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предложение за предоставяне на безвъзмездно ползване на                "В и К" ЕООД град Добрич на движими вещи - общинска собственост.

    Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбСПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте               ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик