• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17.12.2010 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за промяна числеността на персонала в Домашен Социален Патронаж, град Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Вземане на решение за разпореждане с движими вещи - частна общинска собственост.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Вземане на решение за внасяне на предложение, чрез НОИ до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на н-ци на Георги Димитров Стоянов.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно ползване на "В и К" ЕООД град Добрич, район Балчик на недвижими вещи - общинска собственост.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за "Подстанция 110/20 кV" в ПИ № 66250.19.52 по кадастралната карта на с.Сенокос, Община Балчик.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик