• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30.11.2010 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и управление на недвижим имот - публична общинска собственост за нуждите на Общински детски комплекс.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.       

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за промени в общинската транспортна схема.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за изменение на Решение 463 по Протокол № 39 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 12 ноември 2009 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2011 година.

    Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

7. Предложение за обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на медико техническа лаборатория, с площ от 34 м2, част от имот - публична общинска собственост "Медицински център - І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

8. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Обслужващ път и локално пречиствателна станция" в ПИ № 44882.21.93 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

9. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жм" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.436 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

10. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жм" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.438 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

11. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жм" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.437 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

12. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жс" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.432 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

13. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жс" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.433 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

14. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жс" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.434 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

15. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Жм" - /жилищни нужди/ в ПИ № 53120.106.435 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

16. Одобряване на ПУП-План за застрояване за "Обслужващ път" в ПИ № 44882.21.91 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

17. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС през 2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

18. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.2 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

19. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.4.1 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

20. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.3 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

21. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.5 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

22. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот № 48982.3.1 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

23. Предложение за актуализация на бюджета на община Балчик към 01.11.2010 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

24. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК с предмет изграждане и експлоатация на сграда - паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", представляващ ПИ № 02508.86.82, с площ 778 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община

25. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК с предмет даване на разрешение за изграждане и стопанисване на търговски обекти от един вид за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация в недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, местност к.з. „Двореца", представляващ ПИ №02508.7.360, с площ 342 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинаПрисъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте               ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик