ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И СМР НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ, БОРДЮРИ И ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ В ГР. БАЛЧИК; РЕМОНТ НА ПАРКОМЕСТА И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ГР. БАЛЧИК И РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК- 2010"

Преписка № 00479-2010-0007 в Регистъра на АОП

Обявлението е публикувано в Държавен вестник под Номер 6  от 03.08.2010г.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: до 16:00 часа на 06.09.2010 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА РАЗЯСНЕНИЯ: до 16:00 часа на 06.09.2010 г.

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ : до 16:00 часа на 16.09.2010 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.