• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаВъзложител:

Община Балчик

Номер:

00479-2010-0003

Процедура:

Открита процедура по ЗОП

Описание:

Условия по кредита: 1. Максимален размер по кредита: 8 000 000 лева 2. Валута на кредита: Български лева; 3. Вид на кредита: Дългосрочен инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем; 4. Цел: Финансиране на инвестиционен проект за подобряване на общинската пътна инфраструктура, както и рефинансиране на вече извършени разходи по същия проект; Възможност за разширяване на списъка на финансираните обекти и с други обекти от инвестиционната програма на общината. 5. Срок на кредита: 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит; 6. Начин и срок на усвояване- целево, на траншове, в продължение на 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за банков кредит; 7. Краен срок за погасяване:120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит; 8. Начин на погасяване.Условия за плащане на главница и лихва: - Главница: гратисен период за главница- 24 месеца; -След изтичане на гратисния период- съгласно погасителен план за равни месечни вноски; - Лихва: Гратисен период за лихвата- 28.01.2011г. - Слез изтичане на гратисния период- ежемесечно плаваща лихва върху усвоената главница; 9. Обезпечение: Учредяване на залог върху вземания по банковите сметки на Община Балчик, по които постъпват вземания на общината с произход собствени приходи и обща изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети; 10. Предложение на участника за Годишен лихвен процент: 1- месечен Софибор +%надбавка. Максимална стойност на надбавката 5%; 11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора о годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката 2%; 12. Без еднократна такса за обработка и управление на кредита; 13. Без годишна такса за управление на кредита; 14. Без комисионна за ангажимент; 15. Без такси комисионни за предсрачно пагасяване на кредита или част от него със собствени средства на общината. 16. Допълнителни условия: Кредитиращата институция няма право да изисква от Община Балчик учредяване на ипотека, представяне на запис на заповед, застраховки по кредита и др.

Краен срок:

17.06.2010 г. 

Състояние:

Затворена

Съдържание

No

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

Решение        

03.05.2010 г. 

03.05.2010 г. 

2

Обявление за обществена поръчка (ЕС)    

03.05.2010 г. 

03.05.2010 г.