• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 май 2010 година (петък) от 9.00 часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Предложение приемане повторно Решения 556, 557 и отмяна на Решение 560, приети с Протокол № 46 от 30.04.2010 година на ОбС - Балчик.
Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

2. Предложение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост - здравна служба в с. Оброчище за откриване на зъболекарски кабинет.
Вносител: Николай Ангелов - Кмет на Община Балчик

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

Стефан Павлов
Председател
на ОбС-Балчик