• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ 070018708

(разговорите са на цена за селищен разговор в зависимост от абонаментния ви план)


РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА БАЛЧИК
MUNICIPAL MANAGEMENT OF BALCHIK MUNICIPALITY

ДЛЪЖНОСТ

POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ/NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

КМЕТ
MAYOR

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
NIKOLAY ANGELOV
mayor@balchik.bg

ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ
DEPUTY MAYOR FOR FINANCE

МИТКО ПЕТРОВ
MITKO PETROV
m.petrov@balchik.bg

ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО
DEPUTY MAYOR OF CONSTRUCTION

ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
DIMITRIN DIMITROV
dimitrov@balchik.bg

СЕКРЕТАР
SECRETARY OF MUNICIPALITY
КЪЙМЕТ ТУРГУТ
KAYMET TURGUT
k.turgut@balchik.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
MANICIPAL COUNCIL

НИКОЛАЙ КОЛЕВ
NIKOLAY KOLEV
obsbalchik@gmail.com


ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
ODIT DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

РЪКОВОДИТЕЛ
MANAGER OF ODIT DEPARTMENT

СЕЗЕР РАСИМОВА
SEZER RASIMOVA
odit@balchik.bg
s.rasimova@balchik.bg

СТАРШИ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
SENIOR ODITOR

ТАНЯ ШИШКОВА
TANIA SHISHKOVA
t.shishkova@balchik.bg

ЗВЕНО ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
PROCUREMENT DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЗОП
LEAD EXPERT

МИЛЕН ЙОРДАНОВ
MILEN YORDANOV
m.yordanov@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
SENIOR EXPERT

СТОЯН ПЕТКОВ
STOYAN PETKOV
s.petkov@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
SENIOR EXPERT

ЕМИЛ РАДАНОВ
EMIL RADANOV
e.radanov@balchik.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ADMINISTRATION

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ
HEAD FINANCIAL ODITOR

МИМА ВАСИЛЕВА
MIMA VASILEVA
m.vasileva@balchik.bg


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

ADMINISTRATIVE LEGAL AND INFORMATION SERVICES DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ДИРЕКТОР
DIRECTORОТДЕЛ „ПРАВНО , ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ“
LEGAL, INFORMATION AND TECHNOLOGICAL SERVICES DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
MANAGER

ГЕРГАНА НИКОЛОВА
GERGANA NIKOLOVA
g,nikolova@balchik.bg

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ
HEAD LEGAL ADVISOR

ЖЕНЯ МАНОЛОВА
ZHENIA MANOLOVA
zh.manolova@balchik.bg

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ
SENIOR LEGAL ADVISOR
ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА
PLAMENA DIMITROVA
p.dimitrova@balchik,bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТO
HEAD EXPERT IT

ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
VESELIN ZLATEV
v.zlatev@balchik.bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИTO
HEAD EXPERT IT

ГАЛИН ИСКРЕНОВ
GALIN ISKRENOV
g.iskrenov@balchik.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК АРХИВАР И ВРЪЧИТЕЛ
TECHNICAL ASSISTANT

ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА
PLAMENA STOYCHEVA
p.stoycheva@balchik.bg


ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
CIVIL REGISTRATION AND ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
DEPARTMENT MANAGER

ЕЛИЦА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА
ELITSA KRASTEVA
grao@balchik.bg

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ЗА ХОРА С ТР. УВРЕЖДАНИЯ
JUNIOR EXPERT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА
LUYDMILA NIKOLOVA
l.nikolova@balchik.bg

МЛАДШИ ЕКПЕРТ ОбА
JUNIOR EXPERT

КРАСИМИРА КОСТОВА
KRASIMIRA KOSTOVA
k.kostova@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ОбА
SENIOR EXPERT
ДЕСИСЛАВА РАДЕВА-ХАСАНОВА
DESISLAVA REDEVA-HASANOVA
d.hasanova@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО
SENIOR EXPERT

СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА
SNEZHANA IORDANOVA
grao_yordanova@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО
SENIOR EXPERT

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
DETELINA IVANOVA
d.ivanova@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО
SENIOR EXPERT

СНЕЖИНА АТАНАСОВА
SNEZHINA ATANASOVA
grao_atanasova@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
SENIOR EXPERT ETNICAL QUESTIONS

МАРИАНА ИНДЖЕВА
MARIANA INDZHEVA
m.indzheva@balchik.bg


ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
CULTURE, PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
MANAGER

САВА ТИХОЛОВ
SAVA TIHOLOV
pr@balchik.bg

СТАРШИ ЕКСПЕРТ
SENIOR EXPERT

ТАТЯНА ВЕЛИКОВА
TATIANA VELIKOVA
mayor@balchik.bg

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС
SENIOR EXPERT

РАЙНА ПЕТКОВА
RAINA PETKOVA
obsbalchik@gmail.com

СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ
SENIOR EXPERT SECRETATY

ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
DANIELA AVDJIEVA
d.avdzhieva@balchik.bg

СТ.СПЕЦ. ПРОТОКОЛ И КУЛТУРА
SENIOR EXPERT CULTURE


culture@balchik.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР
DRIVER

МИХАИЛ ДИМИТРОВ
MIHAIL DIMITROV

ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР
DRIVER

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ
ZDRAVKO GEORGIEV

ИЗПЪЛНИТЕЛ ШОФЬОР
DRIVER

ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ
DIMITUR DIMITROV


КОМИСИЯ ЗА БППМН

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща

СТ. СПЕЦ. СЕКРЕТАР БППМН
SENIOR EXPERT SECRETATY

ЛЮБОМИР ЛЕФТЕРОВ
LUBOMIR LEFTEROV


ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ХУМАНИТАРНИ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТ И БФС“
LOCAL TAXES AND FEES, HUMANITARIAN, ECONOMIC ACTIVITY
AND BUDGET FINANCE ACCOUNTING DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ДИРЕКТОР
DIRECTOR

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА
MAGDALENA GEORGIEVA
m.georgieva@balchik.bg


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА“
TAX OFFICE DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
MANAGER

ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
PAVLINA PARUSHEVA
p.parusheva@balchik.bg

ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
HEAD INSPECTOR

ЖИВКО ЛАЗАРОВ
ZHIVKO LAZAROV
zh.lazarov@balchik.bg

СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
SENIOR INSPECTOR

ХРИСТИНА НИКОЛОВА
HRISTINA NICKOLOVA
h.nikolova@balchik.bg

СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
SENIOR INSPECTOR

ВЕЛИСЛАВА ТРИФОНОВА
VELISLAVA TRIFANOVA
v.trifonova@balchik.bg

ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ
HEAD INSPECTOR

ИЛИЯНА ИЛИЕВА
ILIYANA ILIEVA
i.ilieva@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР
SENIOR ACCOUNTANT FRONT LINE

МАРГАРИТА ГРИГОРОВА
MARGARITA GRIGOROVA

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР
SENIOR ACCOUNTANT FRONT LINE

СУЗАН АЛИИБРЯМОВА
SUZAN ALIIBRYAMOVA
s.aliibryamova@balchik.bg

ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ АРХИВАР ДЕЛОВОДИТЕЛ
TECHNICHAL ASSISTANT ARCHIVER

ПЕНКА КОЛЕВА
PENKA KOLEVA
p.koleva@balchik.bg


ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
BUDGET FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
MANAGERHEAD ACCOUNTANT

МИХАИЛ ДИМОВ
MIHAIL DIMOV
m.dimov@balchik.bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДСТВО
EXPERT ACCOUNTING

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА
IVELINA PETROVA
i.petrova@balchik.bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТ
EXPERT BUDGET

ПЕТЪР ПЕТРОВ
PETYR PETROV
p.sivkov@balchik.bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
EXPERT HUMAN RESOURCES

АЛБЕНА ЗЛАТЕВА
ALBENA ZLATEVA
a.zlateva@balchik.bg

МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
JUNIOR ACCOUNTANT

ТОДОРКА СТОЯНОВА
TODORKA STOYNOVA
t.stoyanova@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
SENIOR ACCOUNTANT

ЗВЕЗДЕЛИНА ПЕНЕВА
ZVEZDELINA PENEVA
z.peneva@balchik.bg 

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
SENIOR ACCOUNTANT

АНКА РАЧЕВА
ANKA RACHEVA
a.racheva@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
SENIOR ACCOUNTANT

МИГЛЕНА ПЕТРОВА
MIGLENA PETROVA
m.petrova@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
SENIOR ACCOUNTANT

АСЯ АЛЕКСАНДРОВА
ASIA ALEKSANDROVA
a.aleksandrova@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
SENIOR ACCOUNTANT

РАДКА ДИМОВА
RADKA DIMOVA
radka.dimova@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ
SENIOR ACCOUNTANT

МАРИЯ ДОЙЧЕВА
MARIA DOYCHEVA
m.doycheva@balchik.bg

ТЕХН.СЪТРУДНИК КАСИЕР РАЗХОДИ, ТРЗ
CAHIER

ЛИЛИЯ СТАНЕВА
LILIA STANEVA
l.staneva@balchik.bg

ТЕХН. СЪТРУДНИК КАСИЕР ПРИХОДИ
CASHIER

ЮЛИЯ ПЕТРОВА
YULIYA IVANOVA
j.petrova@balchik.bg

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР
SENIOR ACCOUNTANT CAHIER

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
GALIA GEORGIEVA
g.georgieva@balchik.bg


ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“
EDUCATION, HUMANITIES, SOCIAL AND ECONOMIC DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
MANAGER

КРАСИМИРА КИРЧЕВА
KRASIMIRA KIRCHEVA
k.kircheva@balchik.bg

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
HEAD HEALTH SPECIALIST

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ НАЕМИ
SENIOR EXPERT RENTAL

СИЛВИЯ НИКОЛОВА
SILVIYA NIKOLOVA
s.nikolova@balchik.bg

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕНЕРГЕТИК
ENERGY SPECIALIST

ДОБРИ ДОБРЕВ
DOBRI DOBREV

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОПФ И СД
SENIOR EXPERT MUNICIPAL LAND FUND

ЗЕХРА АКИФ
ZEHRA AKIF
z.akif@balchik.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ДОМАКИН
TECHNICHAL ASSISTANT

АНКА НЕНЧЕВА
ANKA NENCHEVA
a.nencheva@balchik.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ПОДДРЪЖКА
TECHNICHAL ASSISTANT MAINTANANCE

ДЖЕВДЖЕТ ШЕРИФ
DZHEFDZHET SHERIF


ДИРЕКЦИЯ „ТУРИЗЪМ, ЕВРОФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКОЛОГИЯ“

TOURISM, EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION AND ECOLOGY DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ДИРЕКТОР
DIRECTOR

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
DIMITАR DIMITROV
m.dimitrov@balchik.bg

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕМС
LEAD EXPERT EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС
SENIOR EXPERT EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION

НИНА МИТЕВА
NINA MITEVA
n.miteva@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС
SENIOR EXPERT EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION

СТОЯН ПЕТКОВ
STOYAN PETKOV
s.petkov@balchik.bg

СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЕКОЛОГИЯ
SENIOR INSPECTOR OF ECOLOGY

МАРИЯ КУНЕВА
MARIA KUNEVA
m.kuneva@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГИЯ
SENIOR INSPECTOR OF ECOLOGY

РОСИЦА ДИМОВА
ROSITSA DIMOVA
r.dimova@balchik.bg


ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗЪМ
TOURISM

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ТЕЛЕФОН
PHONE NUMBER

ст. специалист туризъм – Мелница
SENIOR EXPERT TOURISM
КАТЕРИНА ЯНКОВА
KATERINA YANKOVA
melnitsata@balchik.bg
0895 554 150
0895 554 206
057972023
ст. специалист туризъм – Мелница
SENIOR EXPERT TOURISM
ВЕНЕЛИНА ЕНЧЕВА
VENELINA ENCHEVA
melnitsata@balchik.bg
0895 554 150
0895 554 206
057972023


ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
HEAD ARCHITECT

арх. АННА ДЕМИРЕВА
ARCHITECT ANNA DEMIREVA
a.demireva@balchik.bg


ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ"
LAND PLANNING, OWNERSHIP AND INVESTMENTS DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION
ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ДИРЕКТОР
DIRECTOR


ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
TERRITORIAL AND SETTLEMENT STRUCTURE AND MUNICIPAL PROPERTY DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
MANAGER

МАРИ КАРАИВАНОВА
MARI KARAIVANOVA
m.karaivanova@balchik.bg

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
SENIOR EXPERT MUNICIPAL PROPERTY

ЙОНКА ДЕНЕВА
IONKA DENEVA
y.deneva@balchik.bg

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ
SENIOR EXPERT GEODESY

ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ
IVELIN IORDANOV
i.yordanov@balchik.bg

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ
SENIOR EXPERT GEODESY

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ
IVAILO DIMITROV
i.dimitrov@balchik.bg

ТЕХН. СЪТРУДНИК АРХИВАР
ARCHIVER ASSOCIATE

МАРИЯ КРЪСТЕВА
MARIA KRUSTEVA

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
JUNIOR EXPERT

РАЯ ЙОРДАНОВА
RAYA YORDANOVA
r.yordanova@balchik.bg


ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙСНОСТ И КОНТРОЛ“
INVESTMENT AND CONTROL DEPARTMENT

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ГЛ.ИНЖЕНЕР
ENGINEER-MANAGER

НИКОЛИН НИКОЛОВ
NIKOLIN NIKOLOV
n.nikolov@balchik.bg

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ИНВ. КОНТРОЛ
SENIOR EXPERT INVESTMENT CONTROL

ЯСЕН ЯНЕВ
YASEN YANEV
y.yanev@balchik.bg

СТ. СПЕЦИАЛИСТ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО
SENIOR EXPERT ILLEGAL CONSTRUCTION

СИРМА НИКОЛОВА
SIRMA NIKOLOVA
s.nikolova@balchik.bg

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
SENIOR EXPERT

ЕМИЛ РАДАНОВ
EMIL RADANOV
e.radanov@balchik.bg

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
SENIOR EXPERT VETERINARY TECHNICIAN

РУМЕН ЦОНЕВ
RUMEN TSONEV
r.tsonev@balchik.bg

СТ.СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО
SENIOR EXPERT CONSTRUCTION

ПЛАМЕН ТОДОРОВ
PLAMEN TODOROV
p.todorov@balchik.bg


КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
MAYORS OF VILLAGE

НАСЕЛЕНО МЯСТО
VILLAGE

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

ТЕЛЕФОН
PHONE NUMBER

KMET С.БЕЗВОДИЦА
BEZVODITZA VILLAGE
MAYOR

МАРИН ДЯНКОВ
MARIN DIANKOV
bezvoditsa@balchik.bg

0895 554 168

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.БОБОВЕЦ
BOBOVETZ VILLAGE
MAYOR

ОРХАН АЛИЕВ
ORHAN ALIEV
bobovets@balchik.bg

0895 554 156

КМЕТ С.ГУРКОВО
GURKOVO VILLAGE
MAYOR

ТОДОР ГЕОРГИЕВ
TODOR GEORGIEV
gurkovo@balchik.bg

0895 554 044

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ДРОПЛА
DROPLA VILLAGE
MAYOR

ДЕНЧО ПОПОВ
DENCHO POPOV
dropla@balchik.bg

0895 554 205

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ДЪБРАВА
DUBRAVA VILLAGE
MAYOR

МИРОСЛАВА ПЕТРОВА
MIROSLAVA PETROVA
dabrava@balchik.bg

0895 554 059

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ЗМЕЕВО
ZMEEVO VILLAGE
MAYOR


zmeevo@balchik.bg

0895 554 058

КМЕТ С.КРАНЕВО
KRANEVO VILLAGE
MAYOR

РУМЕН НИКОЛОВ
RUMEN NIKOLOV
kranevo@balchik.bg

0895 554 045

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.КРЕМЕНА
KREMENA VILLAGE
MAYOR

ЕРХАН МЮСТЕДЖЕБ
ERHAN MUSTEDJEB
kremena@balchik.bg

0895 554 207

КМЕТ С.ЛЯХОВО
LIAHOVO VILLAGE
MAYOR

РЕДЖЕБ РЕДЖБОВ
REDJEB REDJEBOV
lyahovo@balchik.bg

0895 554 046

КМЕТ С.ОБРОЧИЩЕ
OBROCHISHTE VILLAGE
MAYOR

СТОИЛ НИКОЛОВ
STOIL NIKOLOV
obrochishte@balchik.bg

0895 554 167

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ПРЯСПА
PRIASPA VILLAGE
MAYOR

ВАСИЛ ИЛИЕВ
VASIL ILIEV
pryaspa@balchik.bg

0895 554 052

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.РОГАЧЕВО
ROGACHEVO VILLAGE
MAYOR

ИЛИАНА ДИМИТРОВА
ILIANA DIMITROVA
rogachevo@balchik.bg

0895 554 051

КМЕТ С.СЕНОКОС
SENOKOS VILLAGE
MAYOR

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
KRASIMIR GEORGIEV
senokos@balchik.bg

0895 554 166

КМЕТ С.СОКОЛОВО
SOKOLOVO VILLAGE
MAYOR

ИСМАИЛ ИСМАИЛ
ISMAIL ISMAILOV
sokolovo@balchik.bg

0895 554 165

КМЕТ С.СТРАЖИЦА
STRAJITSA VILLAGE
MAYOR

ШУКРИ ШУКРИ
SHUKRI SHUKRI
strazhitsa@balchik.bg

0895 554 047

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ТРИГОРЦИ
TRIGORTSI VILLAGE
MAYOR

ЦАНКА КОЛЕВА
TSANKA KOLEVA
trigortsi@balchik.bg

0895 554 170

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ХРАБРОВО
HRABROVO VILLAGE
MAYOR

ЙОРДАН КОЕВ
IORDAN KOEV
hrabrovo@balchik.bg

0895 554 057

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ЦАРИЧИНО
TSARICHINO VILLAGE
MAYOR

ГЕОРГИ ГЕНОВ
GEORGI GENOV
tsarichino@balchik.bg

0895 554 053

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ЦЪРКВА
TSURKVA VILLAGE
MAYOR

КАЛИН КАЛЧЕВ
KALIN KALCHEV
tsarkva@balchik.bg

0895 554 201


ДРУГИ
OTHERS

ДЛЪЖНОСТ
POSITION

ИМЕ, ФАМИЛИЯ
NAME, SURNAME
Е-поща
, E-mail

СЛУЖИТЕЛ АДМ. БЮФЕТEMPLOYEE ADM. BUFFET

ДАРИНА ГЕОРГИЕВА
DARINA GEORGIEVA

СЛУЖИТЕЛ ОТ
Агенция по геодезия, картография и кадастър

EMPLOYEE FROM
Agency for Geodesy, Cartography and Cadastre

ЗЛАТКО ТОДОРОВ
всяка сряда от 9:00 до 12:00 часа
ZLATKO TODOROV
EVERY WEDNESDAY
FROM 9:00 AM UNTIL 12:00 AM

НАЧАЛНИК ОЗ "СИГУРНОСТ"
MANAGER “SECURITY”

ВАЛЕНТИН ПОПОВ
VALENTIN POPOV
v.popov@balchik.bg

СТ.ЕКСПЕРТ ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ДОБРИЧ
SENIOR EXPERT MILITARY DEPARTMENT - DOBRICH

ДАМЯН ВАСИЛЕВ
DAMIAN VASILEV
d.vasilev@balchik.bg

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОБСС
OPERATIONAL DUTY

obssbalchik@abv.bg

ГЛ.РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК"
LEAD EDITOR NEWSPAPER “BALCHIK”

АЛБЕНА ИВАНОВА
ALBENA IVANOVA
bkpress@abv.bg

РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК"
EDITOR NEWSPAPER “BALCHIK”

МАРИЯНА ВЪРБАНОВА
MARIYANA VURBANOVA
bkpress@abv.bg

ОбП "БКС"
ДИРЕКТОР
DIRECTOR
инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ
ENGINEER PAVEL PAVLOV
obp_bks@abv.bg

ДИРЕКТОР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА
ШКОЛА ПО ФУТБОЛ
DIRECTOR OF CHILDREN'S AND YOUTH SCHOOL OF FOOTBALL


СТАРШИ ТРЕНЬОР ФК"ЧЕРНО МОРЕ"
SENIOR COACH FC "BLACK SEA"