• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), на 21 декември 2009 година (понеделник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Допълнение на решение № 465 по Протокол 39 от 12.11.2009 г. на ОбС - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общинатаПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК:

/Стефан Павлов/