• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Паркът на град Балчик  ще бъде изграден в отреден за тази цел терен (в кв.157, УПИ I по плана на Балчик), разположен на юг от ж.к. "Балик". Той е с площ около 9600 кв.м. и с характерна форма - значителна дължина-около 160м с ширина варираща от 14 до 32 м. Основната задача на проекта е свързана с разработването на естетична и безопасна рекреативна среда с обособени функционални зони за отдих, обществени и културни изяви, детски игри и занимания. Обособените зони са: 1. ЗОНАТА НА ДЕТСКАТА ПЛОЩАДКА И КЪТ С ВОДЕН ЕФЕКТ е предназначена за деца от 3 до 12 години. Организира се в най-широката част на парка, в близост до жилищната зона в тази част на града. Площадката е оформена съгласно изискванията за изграждане на обекти с такъв характер. В нея са предвидени беседка и четири броя съоръжения, предлагащи  различен вид занимания на децата.  2. ЗОНАТА НА РОЗАРИУМА ще се разположи в южната част на парка.   3. ЗОНАТА НА ЦВЕТНАТА ГРАДИНА ще се оформи при един от основните входове на парка. В парка на няколко места ще се обособят и други площадки за спокоен отдих. Предвижда се и изграждане на осветление, площадково водоснабдяване и канализация.

Паркът по дългата си ос тангира на археологическите находки от крепостта „Карвуна", а на запад от него ще се развива територията за нов спортен комплекс. Инвестиционното предложение на Община Балчик (в ПИ 02508.77.123)  е във взаимовръзка с изпълнен проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик", по ОП „Регионално развитие" 2007-2013, по който бе създаден парк за експониране на късно антична и средновековна крепост „Дионисополис" в кв."Хоризонт" гр. Балчик, обхващащ поземлени имоти № 02508.80.237(собственост на Министерството на културата), и № 02508.80.236(собственост на Община Балчик). 

С настоящото инвестиционно предложение се увеличават възможностите за отдих на открито на живеещите в ж.к. „Балик" и кв. „Хоризонт" и се подобрява  качеството на околната среда.

Срок на изпълнение на проекта: 12 месеца,  стойност на проектното предложение - 244 419.36 лв.