ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
по смисъла на чл.35, ал.1 от Закона за продиводействие на корупцията
и за отнеманена незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/


по
ред

Име, презиме, фамилия


Длъжност


Вх. №
дата на
подаване

Вид
декларация

1.


Есин Юзеир Адил


Старши експерт ААПО


25.04.2017 г.

по чл.35, ал.1, т.1

1/11.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

2.


Детелина Иванова Иванова


Старши специалист ГРАО


02.01.2014 г.

по чл.35, ал.1, т.1

2/17.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

3.


Пенка Рачева Колева


Техн.изп.деловод.,архивар


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

3/17.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

4.


Мира Радостинова Миркова


Старши специалист ГРАО


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

4/17.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

5.


Юлия Петрова Иванова


Техн.сътр.касиер МП


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

5/17.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

6.


Росица Стелиянова Георгиева


Счетоводител касиер


01.10.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

6/18.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

7.


Мариана Асенова Инджева


Ст.спец.етнически въпроси


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

7/18.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

8.


Стоянка Атанасова Атанасова


Младши експерт УТСИ


19.01.2015 г.

по чл.35, ал.1, т.1

8/18.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

9.


Снежина Петрова Атанасова


Старши специалист ГРАО


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

9/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

10.


Живко Иванов Лазаров


Гл.инсп.ревизор по приходи


10.04.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

10/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

11.


Йоана Анастасова Димитрова


Ст.инсп.ревизор по приходи


04.11.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

11/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

12.


Галина Славкова Тодорова


Ст.инсп.ревизор по приходи


15.02.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

12/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

13.


Лилия Димитрова Станева


Техн.сътр.касиер ТРЗ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

13/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

14.


Маргарита Димитрова Григорова


Ст.счетоводител, касиер


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

14/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

15.


Галин Божилов Искренов


Главен експерт ИТО


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

15/21.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

16.


Генчо Петров Генчев


Директор дирекция АПИО


25.02.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

16/22.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

17.


Татяна Марева Василева


Главен специалист СД


08.04.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

17/22.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

18.


Донка Тодорова Георгиева


Старши специалист СД


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

18/22.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

19.


Мария Желязкова Василева


Старши специалист ГРАО


22.06.2012 г.

по чл.35, ал.1, т.1

19/22.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

20.


Снежанка Михайлова Йорданова


Старши специалист ГРАО


19.07.2011 г.

по чл.35, ал.1, т.1

20/22.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

21.


Нина Пенкова Митева


Старши специалист ЕМС


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

21/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

22.


Деспа Иванова Илиева


Началник отдел ГРАО


11.04.2000 г.

по чл.35, ал.1, т.1

22/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

23.


Тамара Агасалимовна Зейналова


Гл.спец.здравеопазване


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

23/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

24.


Емил Томов Томов


Главен юрисконсулт


18.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

24/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

25.


Диана Косотва Костова


Главен експерт ЕМС


01.09.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

25/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

26.


Пламена Радева Стойчева


Техн.сътр.връчител


10.09.2012 г.

по чл.35, ал.1, т.1

26/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

27.


Калинка Петрова Симеонова


Ст.спец.геодезия


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

27/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

28.


Димитър Пейчев Димитров


Директор дирекция ТЕМСЕ


16.12.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

28/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

29.


Галя Димитрова Георгиева


Ст.счетоводител, касиер


17.02.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

29/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

30.


Мари Димитрова Караиванова


Н-к отдел ТСУ и ОС


19.04.2000 г.

по чл.35, ал.1, т.1

30/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

31.


Йонка Пейчева Денева


Ст.спец.ОС


18.07.2016 г.

по чл.35, ал.1, т.1

31/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

32.


Анка Петкова Ненчева


Техн.сътрудник


07.05.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

32/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

33.


Анка Тенева Рачева


Старши счетоводител


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

33/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

34.


Михаил Димов Михайлов


Н-к отдел БФС-гл.счетовод.


14.08.2006 г.

по чл.35, ал.1, т.1

34/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

35.


Ясен Стефанов Янев


Ст.спец.ИДК


08.04.2016 г.

по чл.35, ал.1, т.1

35/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

36.


Албена Константинова Златева


Главен експерт ЧР


18.04.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

36/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

37.


Гергана Петрова Лазарова


Старши експерт АО


14.10.2005 г.

по чл.35, ал.1, т.1

37/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

38.


Любка Венелинова Гетева


Ръководител ЗВО


11.05.2001 г.

по чл.35, ал.1, т.1

38/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

39.


Ивелин Йорданов Йорданов


Ст.спец.геодезия


09.01.2013 г.

по чл.35, ал.1, т.1

39/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

40.


Генадий Петев Пенчев


Управител ЦНСТ


08.10.2015 г.

по чл.35, ал.1, т.1

40/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

41.


Кристина Керчева Стоянова


Старши специалист


25.03.2015 г.

по чл.35, ал.1, т.1

41/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

42.


Валентин Симеонов Попов


Ръководител ОЗ"Сигурност"


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

42/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

43.


Сезер Джеват Расимова


Главен вътрешен одитор


14.12.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

43/28.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

44.


Петър Сивков Петров


Главен експерт бюджет


14.05.2004 г.

по чл.35, ал.1, т.1

44/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

45.


Мартин Атанасов Мицев


Главен експерт ОПФ


07.12.2005 г.

по чл.35, ал.1, т.1

45/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

46.


Емил Руменов Раданов


Старши специалист


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

46/10.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

47.


Даниела Димитрова Авджиева


Старши специалист


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

47/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

48.


Николин Борисов Николов


Н-к отдел ИДК-гл.инж.


17.04.2000 г.

по чл.35, ал.1, т.1

48/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

49.


Румен Колев Цонев


Старши специалист


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

49/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

50.


Мария Радушева Кунева


Старши инспектор екология


14.06.2004 г.

по чл.35, ал.1, т.1

50./29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

51.


Илияна Петрова Павлова


Старши специалист


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

54/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

52.


Тодорка Атанасова Стоянова


Младши счетоводител


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

52/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

53.


Миглена Георгиева Петрова


Старши счетоводител


17.10.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

53/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

54.


Ивелина Колева Петрова


Главен експерт счетоводство


02.01.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

54/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

55.


Людмила Илиева Николова


Младши експерт


15.04.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

55/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

56.


Галина Стоянова Йорданова-Кирилова


Главен инспектор РП


10.04.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

56/17.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

57.


Татяна Енчева Великова


Старши експерт


14.12.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

57/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

58.


Милка Динева Матеева


Главен специалист ОбС


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

58/18.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

59.


Марияна Димитрова Ангелова


Секретар Община


17.01.2012 г.

по чл.35, ал.1, т.1

59/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

60.


Стоян Петров Петков


Старши специалист ЕМС


12.10.2010 г.

по чл.35, ал.1, т.1

60/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

61.


Веселин Иванов Златев


Главен експерт ИТО


15.06.2014 г.

по чл.35, ал.1, т.1

61/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

62.


Мария Кръстева Георгиева


Техн.сътр.архивар


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

62/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

63.


Пламен Сидеров Тодоров


Старши специалист ИДК


03.12.2013 г.

по чл.35, ал.1, т.1

63/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

64.


Илияна Николаева Илиева


Ст.инсп.ревизор по приходи


25.02.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

64/23.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

65.


Красимира Христова Костова


Младши експерт ОбА


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

65/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

66.


Сава Василев Тихолов


Н.к отдел ПВО


25.02.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

66/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

67.


Елица Петкова Кръстева-Василева


Старши специалист ПК


12.11.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

67/29.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

68.


Радостина Енчева Енчева


Директор ИМ


17.11.2008 г.

по чл.35, ал.1, т.1

68/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

69.


Светлана Георгиева Недева


Главен спец.екология


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

69/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

70.


София Желязкова Христова


Старши счетоводител


19.08.2015 г.

по чл.35, ал.1, т.1

70/31.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

71.


Стойка Бойчева Колева


Старши счетоводител


08.06.2017 г.

по чл.35, ал.1, т.1

71/31.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

72.


Нели Стефанова Иванова


Управител ДСП


17.09.2007 г.

по чл.35, ал.1, т.1

72/25.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

73.


Йордан Койчев Коев


Кметски наместник


19.04.2010 г.

по чл.35, ал.1, т.1

73/31.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

74.


Виктория Иванова Якова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

74/01.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

75.


Миглена Александрова Николова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

75/01.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

76.


Русанка Петкова Йорданова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

76/04.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

77.


Любомир Николов Лефтеров


Секретар МКБППМН


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

77/04.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

78.


Пламена Иванова Мерджанова


Старши юрисконсулт


01.11.2017 г.

по чл.35, ал.1, т.1

78/04.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

79.


Виктория Янкова Бързакова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

79/04.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

80.


Красимира Иванова Тодорова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

80/04.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

81.


Гергана Георгиева Николова Константинова


Н-к отдел ПИТО


14.12.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

81/05.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

82.


Велина Георгиева Димитрова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

82/05.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

83.


Павлина Илиева Парушева


Н-к отдел ОДС


15.08.2006 г.

по чл.35, ал.1, т.1

83/06.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

84.


Екатерина Илиева Стоянова


Управител ОбПБКС


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

84/30.05.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

85.


Татяна Димитрова Енчева


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

85/06.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

86.


Магдалена Кръстева Георгиева


Директор дирекция МДТХССД и БФС

26.02.2009 г.

по чл.35, ал.1, т.1

86/06.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

87.


Пламен Иванов Иванов


Директор ЦПЛР-ОДК


01.02.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

87/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

88.


Флора Иванова Колева


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

88/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

89.


Галина Неделчева Георгиева-Аджопова


Н-к отдел ОХССД


19.04.2000 г.

по чл.35, ал.1, т.1

89/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

90.


Славяна Василева Георгиева


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

90/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

91.


Женя Манолова Македонова


Н-к отдел ПИТО


23.07.2004 г.

по чл.35, ал.1, т.1

91/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

92.


Марияна Йонкова Караиванова


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

92/08.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

93.


Емилия Георгиева Тодорова


Директор дирекция УТСИ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

93/08.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

94.


Десислава Георгиева Колева


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

94/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

95.


Дарина Цанкова Пенева


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

95/07.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

96.


Анка Кръстева Минчева


Директор ДГ


12.04.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

96/05.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

97.


Ваня Донева Георгиева


Ръководител ЗВО


10.05.2001 г.

по чл.35, ал.1, т.1

97/15.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2

98.


Андриана Милкова Иванова


Главен специалист наеми


12.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.1

98/20.06.2018 г.

по чл.35, ал.1, т.2