• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
№ по ред Публични регистри по решение на МС № 54 от 01.02.2019 г. вид на файл
1 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци OD
2 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост OD
3 Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение OD
4 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване OD
5 Регистри на търговските дружества с общинско участие OD
6 Регистър на рекламно-инфрмационните елементи OD
7 Регистър на даренията OD
8 Регистър на домашни и безстопанствени кучета XLS
9 Регистър на заявленията за достъп до информация OD
10 Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води XLS
11 Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им XLS
12 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания XLS
13 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници XLS
14 Общински регистър на категоризираните туристически обекти XLS
15 Регистър на концесиите XLS
16 Главен регистър на общинската собственост XLS
17 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон XLS
18 Регистър на разрешителни за водовземане XLS
19 Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост XLS
20 Регистър на социални институти и услуги HTML
21 Регистър на язовирите (когато има наличен) XLS
22 Регистър по приватизация XLS
23 Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети DOC
24 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет XLS
25 Списък на издадените общи административни актове XLS
26 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена XLS
27 Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места - (важи за общините, които имат обществен транспорт в населените места) ZIP
28 Данни за бюджета и отчет за изпълнението му HTML
29 Регистър на общинската собственост XLS
30 Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем XLS
31 Регистър на издадените разрешителни за строеж OD
32 Регистър на заверените технически паспорти на сгради OD
33 Регистър на обектите, въведени в експлоатация OD
34 Регистър на общинските предприятия XLS
35 Отчети за касовото изпълнение на бюджета HTML
36 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост XLS
37 Регистър на техническите паспорти на строежите XLS
38 Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността XLS
39 Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП OD
40 Регистър на местните поделения на вероизповеданията XLS
41 Публичен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум XLS
42 Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината OD
43 Регистър за гражданските дружества, в които участва общината XLS
44 Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество OD
45 Регистър на одобрените инвестиционни проекти OD
46 Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии OD

№ по редПублични регистри по решение на МС №435 от 03.07.2020 г.вид на файл
1
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общинатаXLS