• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 12 ноември 2009 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд град Балчик за мандат, считано от 01.01.2010 год. До 01.01.2015 год.

Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРС

2. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01 януари 2009 г. до 30 септември 2009 година и актуализация.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за именуване на обекти от общинско значение.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отпускане на финансова помощ на Издателство "Захарий Стоянов", за издаване на книги.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 66250.25.21; ПИ №66250.25.41 и ПИ № 66250.25.44 в землището на с. Сенокос.

     Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ.

Стефан Павлов

Председател

на ОбС-Балчик