• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 октомври 2009 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.    Предложение за избиране на комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд Балчик..

          Вносител: Ивелин Атанасов - председател на ПКОРСТ

2.    Предложение за пролонгиране на отпуснат Краткосрочен кредит (овърдрафт).

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3.    Предложение за кандидатстване на община Балчик по Програма "Красива България" по проект "Изграждане на сезонен дом за стари хора и хора с неравностойно положение".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4.    Предложение за кандидатстване на община Балчик по Програма "Красива България" по проект "Ремонт на покрива на Художествена галерия гр. Балчик".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5.     Предложение за кандидатстване на община Балчик с проект, финансиран по линия на програма "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6.    Предложение за кандидатстване на община Балчик по Оперативна програма "Регионално развитие".

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7.    Предложение за финансиране закупуването на учебници за VІІІ клас за социално слаби деца от община Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отпускане на стипендия за обучение.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за изменение на Решение 86 и 87 по Протокол № 13 от 12 май 2008 г.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Канализационен тласкател за захранване на ПИ 02508.7.149" по кад. карта на гр. Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Уличен водопровод за захранване на ПИ 02508.7.149" по кад. карта на гр. Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод 20кV - захранване на БКТП в ПИ 02508.7.149" по кад. карта на гр. Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план за "Подземен електропровод-20 кV - захранване ПИ 77390.26.42" по кадастралната карта на с. Храброво.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план за "Подземен електропровод-20 кV - захранване ПИ 23769.52.105 и ПИ 23769.52.106" по кадастралната карта на с. Дропла.

15. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ 66250.12.65; 66250.33.12 и 66250.28.89 по кад. карта на с. Сенокос.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за продажба чрез публичен търг на ПИ 69643.501.56 и ПИ 69643.501.60 по кадастралната карта на с. Стражица.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Боньо Маринов Бонев от гр. Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за приемане отчета за 2008 година  на МБАЛ - Балчик ЕООД.

          Вносител: Д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

19. Предложение за вземане на решение за провеждане на акредитационна процедура на "Медицински център - 1 - Балчик" ЕООД.

          Вносител: Д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК


Стефан Павлов
Председател
на ОбС-Балчик