• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС - Балчик, и Заповед № 1211/06.10.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост :

  1. Част от терен, находящ се в с. Оброчище - частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 4384/23.09.2014 г., представляващ част от ПИ № 53120.50.319 по кад. карта на с. Оброчище, с площ 192.00 м2, целия с площ 1 603.00 м2, да бъде отдаден под наем за изграждане на преместваем обект за сервиз на гуми, с начална годишна наемна цена в размер на 898,56 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС.

 2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.

 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите трябва да спазват предмета на дейност на търга и да нямат задължения към Община Балчик.


            Търгът ще се проведе на 03.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.


Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 16.10.2014 г. до 31.10.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.


Крайният срок за приемане на предложения за участие е 31.10.2014 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

            За справки: тел. 0579/7-10-54,   Веселина Маринова