• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА

на 24.09.2014 г. 10:47 ч.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2014 г.  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "РЕМОНТ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ГР. БАЛЧИК"


ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: „РЕМОНТ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ" - ГР. БАЛЧИК.

Пълния обем на дейностите е изчерпателно описан в представените количествено-стойностни сметки, неразделна част от настоящата публична покана

Краен срок за получаване на оферти: до 16:20 часа на 30.09.2014 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата публична покана е публикувана под номер  9033911 на сайта на АОП.

За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов, ст. юрисконсулт ЗОП и контрол, телефон  0579 / 7-10-36.

Пълният текст на  публичната покана, ведно с посочените приложения, може да бъдат изтеглени от ТУК.