• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


07.04.2014 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА ЗОП


С ПРЕДМЕТ: Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2014 г."НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2014-0006

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16:00 часа на 09.05.2014 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16:00 часа на 09.05.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16:00 часа на 19.05.2014 г.

 НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (zip).На 18.06.2014 г. от 10:00 часа в Заседателна зала, в сградата на Община Балчик, с адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви Септември" № 6, ще се отворят ценовите оферти на обществена поръчка с предмет: Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на ваучери за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на Община Балчик за 2014 г.  

На заседанието ще бъдат отворени Ценовите оферти на участниците в процедурата. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.


11.08.2014 г. Протокол