• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за целодневно хранене на учениците от I-ви до X-ти  при Помощно училище интернат "Академик Тодор Самодумов" - с.Кранево  

 Краен срок за получаване на офертите: 06.01.2014 г. 16.00 часа.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно куриер, на адреса на ПУИ "Академик Тодор Самодумов", с.Кранево, ул."Шипка" № 12


Лице за приемане на оферти: Тодорка Друмева ,тел: 0579 / 6-65-02

Настоящата покана е публикувана  под № 9024138  на сайта на АОП.

Цялата документация, която придружава поканата, може да бъде изтеглена от ТУК.