ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции"  по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик"

По Проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"

 

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0023

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 08.01.2014 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 08.01.2014 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 15.01.2014 г.

 

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

Разяснение 1 - 09.01.2014 г.

Разяснение 2 - 20.01.2014 г.