• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 19 декември 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Нов избор - развитие и реализация " финансово подкрепен от ОП "Развитие на човешките ресурси" по Договор за безвъзмездна финансова помощ В0051/Р0001-1.1.03, сключен между Община Балчик и МТСП „Агенция по заетостта".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за актуализиране на Общинската програма за управление на отпадъците на община Балчик с период на действие 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Момчил".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Момчил".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

8. Предложение за избиране на експерт - счетоводител за приключване на счетоводната година на „Търговски център - Кранево" ЕАД.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

9. Предложение за даване предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР  за части от имоти ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта на град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект по „Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013" мярка „Основно услуги за населението и икономиката в селските райони" и подписан Договор №08/321/00719 от 23.10.2009 г. с ДФ „Земеделие" за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул."Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул."Дунав", с. Кранево".      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за издаване Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик.

12. Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад.карта на с. Кранево) и УПИ  І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад.карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за одобряване разходите за 2014 година за дейностите „Чистота", съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал.І от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ на Стопански двор град Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв. 106 (ПИ 02508.55.197 по кад. Карта на гр. Балчик) и УПИ ІІ-202, кв. 1 (ПИ 02508.55.161 по кад. Карта на гр. Балчик) и ПИ № 02508.55.233 - път с отпаднало предназначение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на гр. Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Разни


Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик