ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката "Зимно поддържане и снегопочистване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2013/2014 година, разпределена на територията на Община Балчик  и обособена по позиции"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 07.11.2013 г.

Лице за приемане на офертите: Красимира Костова

Настоящата покана е публикувана под номер 9021684 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК