ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поръчката: "Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас при СОУ "Христо Смирненски", с.Оброчище. Доставка на безплатни закуски за учениците от І - ІV клас"

Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 05.11.2013 г.

Лице за приемане на офертите: Калинка Богданова-деловодител, СОУ "Хр. Смирненски"

Настоящата покана е публикувана под номер 9021521 на сайта на АОП

Цялата документация може да бъде изтеглена от ТУК (ZIP