• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 септември 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Разглеждане предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Разглеждане предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Агрокемикъл" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.22.98 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.22.97 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Разглеждане предложение за продажба на общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда, апартамент № 2, вх. А, бл. 24, ж.к. „Балик", на наемателят на общинското жилище, настанен по административен ред.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик " по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/013, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.     

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разглеждане предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.6.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж", на собственика на законно построена сграда.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Разглеждане предложение за корекция на Решение 169 по Протокол № 14 от 28.06.2012 година на общински съвет - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Разглеждане предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2013 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 44882.501.22 по кадастралната карта на с. Ляхово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.1.293 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разглеждане предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - член на ПКЗССД

13. Разглеждане предложение за корекция на Решение 405, т. 2 по Протокол № 29 от 25.07.2013 г. на ОбС Балчик.

Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник

14. Разглеждане предложение за актуализация на бюджета за 2013 година - общинска отговорност на НЧ „Свобода1897" с. Гурково.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

15. Разглеждане предложение за изразяване на мнение за опрощаване на дълг от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

16. Разглеждане на предложения за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич    

Вносител: Росица Пенева - председател на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд град Добрич.

17. Разглеждане молба от Тихомир Стефков Тодоров, представляващ "Топ тауър" ЕООД гр. Добрич за даване съгласие за изменение на ПУП на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 48982.4.1 и ПИ № 48981.3.28 по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 48982.333.15- "Обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28" по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Разглеждане предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Електрозахранване, водоснабдяване и обслужващ път до ПИ  48982.4.1 и ПИ 48982.3.28 по кадастралната карта на с. Царичино, община Балчик преминаващи през ПИ 48982.333.15.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Разни


Виктор Лучиянов,

Председател

на ОбС-Балчик