• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 22 август 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за удължаване срока на Договор подписан между община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.    

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик