• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30 юли 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: Разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития за проект - „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на община Балчик"

ЗА ПРОЕКТ Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0015

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 08.09.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 08.09.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 15.09.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)

03.09.2013 г. - Разяснение 1 (PDF)

09.09.2013 г. - Разяснение 2 (PDF)

09.09.2013 г. - Разяснение 3 (PDF)

09.09.2013 г. - Разяснение 4 (PDF)