• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


9 юли 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на „Консервация, реставрация и социализация на Туристически атракции на територията на Община Балчик"


ЗА ПРОЕКТ Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Балчик", договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0011

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 05.08.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 05.08.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 14.08.2013 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК
(ZIP)

Проектна документация може да изтеглите от ТУК (ZIP)

Други приложения може да изтеглите от ТУК (ZIP)


18.07.2013 г. - Разяснение 1 (PDF)

23.07.2013 г. - Разяснениe 2 (PDF)

05.08.2013 г. - Разяснение 7 (PDF)

05.08.2013 г. - Разяснение 8 (PDF)

23.07.2013 г. - Разяснение 3 (PDF)

30.07.2013 г. - Разяснение 4 (PDF)

05.08.2013 г. - Разяснение 9 (PDF)

05.08.2013 г. - Разяснение 10 (PDF)

02.08.2013 г. - Разяснение 5 (PDF)

02.08.2013 г. - Разяснение 6 (PDF)

05.08.2013 г. - Разяснение 11 (PDF)

08.08.2013 г. - Разяснение 12 (PDF)

08.08.2013 г. - Разяснение 13 (PDF)

09.08.2013 г. - Рaзяснение 14 (PDF)