• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 10 юли 2013 година (сряда) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център -І-Балчик" ЕООД за 2012 година.    

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

2. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2012 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССДВиктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик