• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 юни 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за прегласуване на Решение 366 по Протокол № 26 от 30.05.2013 г. на общински съвет Балчик..

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

2. Предложение за прегласуване на Решение 377 по Протокол № 26 от 30.05.2013 г. на общински съвет Балчик..

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

3. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „АЛБЕНА" АД, по отношение на ПИ № 02508.90.759 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.114 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.7.366 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

8. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "Медицински център -І-Балчик" ЕООД за 2012 година.    

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

9. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2012 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

10. Предложение за приемане Програма за закрила на детето за 2013 година на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Разглеждане предложение за партньорство между община Тамбов - Русия и община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разглеждане предложение за финансиране на културно мероприятие „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ИЗКУСТВАТА - БАЛЧИК 2013 г."

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отмяна на Решение 316 по Протокол № 31 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 15.05.2009 г. и вземане на решение за делба на недвижим имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Разни


Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик