• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 май 2013 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Разглеждане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото тримесечие на 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на решение на общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр. Балчик" по Договор между община Балчик и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Приемане на решение на общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Балчик - укрепване свлачище "Сборно място", подобект: "Вертикална шахта 5" и подобект: "Вертикална шахта 6" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4-04/2009/004, сключен между община Балчик и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (с. Оброчище) в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (с. Тригорци) в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба на общински имот: кафе-аператив в село Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг „Морска гара" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „НИЖКАБ" ООД, представлявано от управителя Елена Рудневская, по отношение на ПИ № 02508.8.191 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „Сборно място".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2012 година и програма за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, с идентификатор № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

14. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване и регулация за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане улична регулация от ОТ 500 до ОТ 504, ОТ 525 до ОТ 532 и ОТ 502 до ОК 529 по плана на „Стопански двор" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 62788.24.116" по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик и одобряване на задание към към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16 Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Коста Демиров Панайотов от град Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

17 Предложение за извършване на промяна в състава на Съвета на Директорите на акционерно дружество „Тихия кът" от квотата на община Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

18 Предложение за запознаване и разглеждане Одитен доклад № 0400002311 на Председателя на Сметната палата.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

19. Разни 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик