• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18 март 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП


С ПРЕДМЕТ: „Придобиване на  машини,  съоръжения, оборудване и обзавеждане"


ЗА ПРОЕКТ:   на Община Балчик  По договор № BG161PO001/1.1-11/2011/013 в изпълнение на проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБЛА - Балчик за оборудванен със специализирана апаратура", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации", бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1 „Социална инфраструктура", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2013-0004

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 19.04.2013 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 19.04.2013 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 29.04.2013 г.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от ТУК (ZIP)!