• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20.12.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане на нова Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за одобряване пазарна оценка за учредяване право на пристрояване от 9 м2 за тераса, към апартамент с идентификатор 02508.77.46.1.1 по кадастралната карта на гр. Балчик.

                Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

 4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "Жук Лимитид" ЕООД гр. София, по отношение на ПИ № 02508.1.177 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Изгрев"

               Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за утвърждаване на актуализиран списък на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи.

              Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за удължаване срока за погасяване на банков кредит от община Балчик.

             Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

             Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

8. Разни


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик