• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

21.11.2012 Г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП.

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик", по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005"

 

НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0028

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 12.12.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 12.12.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 19.12.2012 г.

Отваряне на оферти

11:00 часа на 20.12.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 10,00 ЛВ.

Документацията за участие може да изтеглите от ТУК

 

Разяснения:

03.12.2012 г. - Разяснения 1

03.12.2012 г. - Разяснения 2

12.12.2012 г. - Разяснения 3

12.12.2012 г. - Разяснения 4


Публикувано на 19.02.2013 г.

Писмо до всички участници от 19.02.2013 г. във връзка с отваряне на ценовите оферти на 21.02.2013 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Балчик. (PDF)


Публикувано на 04.03.2013 г.


ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ


         УВАЖАЕМИ  УЧАСТНИЦИ,

         С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 06.03.2013 г. от 10:00 часа в сградата на община Балчик, Заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик", по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005"      

    

Асен Атанасов

Председател на комисия