ПУБЛИЧНА ПОКАНА
за представяне на оферти

 

Предмет на поръчката :,, Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2012/2013 година,разпределена на територията на община Балчик и обособена по позиции"

Краен срок за получаване на оферти: 16.11.2012 г.

Лице за приемане на офертите-Красимира Костова, тел: 0579 7 10 46

Настоящата покана е публикувана под номер 9008517 на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК